Pretensioonide esitamise kord

  1. Coffeecup.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
  2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Coffeecup.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
  3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
  4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Coffeecup.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Coffeecup.ee.
  5. Coffeecup.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile coffeecup@coffeecup.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  9. Tarbijal on õigus nõuda Coffeecup.ee veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Coffeecup.ee veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Coffeecup.ee veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.